ราคาสตรอว์เบอร์รี
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2562
เบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
เบอร์เล็ก
160.00
บาท/กก.
คละ
-
บาท/กก.
พันธุ์ 80
160.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
สตรอว์เบอร์รี
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม