ราคาลองกอง
ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ช่อเบอร์ใหญ่
41.50
บาท/กก.
ช่อเบอร์เล็ก
35.00
บาท/กก.
ช่อคละ
-
บาท/กก.
เบอร์ใหญ่
45.00
บาท/กก.
เบอร์เล็ก
30.00
บาท/กก.
แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก
-
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ลองกอง
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม