ราคากุ้ง

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) กุ้งขาวแวนนาไม - บาท/กก.
(D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ 310.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก 197.50 บาท/กก.
(J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(K) กุ้งทรายแกะ - บาท/กก.
(L) กุ้งฝอยขาว - บาท/กก.
วันที่ (A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ (B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก (C) กุ้งขาวแวนนาไม (D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ (E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก (F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ (G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก (H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ (I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก (J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ (K) กุ้งทรายแกะ (L) กุ้งฝอยขาว
23/03/2562 - - - - - - - 310.00 197.50 - - -
22/03/2562 290.00 200.00 140.00 450.00 250.00 310.00 200.00 310.00 197.50 900.00 650.00 100.00
21/03/2562 290.00 200.00 140.00 450.00 250.00 310.00 200.00 310.00 197.50 900.00 650.00 100.00
20/03/2562 290.00 200.00 140.00 450.00 250.00 310.00 200.00 310.00 197.50 900.00 650.00 100.00
19/03/2562 290.00 200.00 145.00 450.00 250.00 310.00 200.00 310.00 197.50 900.00 650.00 100.00
18/03/2562 290.00 200.00 145.00 450.00 250.00 310.00 200.00 - - 900.00 650.00 100.00
17/03/2562 290.00 200.00 - 450.00 250.00 310.00 200.00 - - 900.00 650.00 100.00
16/03/2562 - - - - - - - 310.00 197.50 - - -
15/03/2562 290.00 200.00 142.50 420.00 250.00 320.00 200.00 310.00 197.50 900.00 650.00 100.00
14/03/2562 290.00 200.00 142.50 420.00 250.00 320.00 200.00 310.00 197.50 900.00 650.00 100.00
13/03/2562 290.00 200.00 142.50 450.00 250.00 340.00 200.00 310.00 197.50 900.00 650.00 100.00
12/03/2562 290.00 200.00 142.50 450.00 250.00 320.00 200.00 310.00 197.50 900.00 650.00 100.00
11/03/2562 290.00 200.00 140.00 550.00 250.00 350.00 200.00 310.00 197.50 900.00 650.00 100.00
10/03/2562 290.00 200.00 - 550.00 250.00 350.00 200.00 - - 900.00 650.00 100.00
09/03/2562 290.00 200.00 - 550.00 250.00 350.00 200.00 310.00 197.50 900.00 650.00 100.00
08/03/2562 290.00 200.00 140.00 550.00 250.00 350.00 200.00 310.00 197.50 900.00 650.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ร้านสินงอกงาม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุ้งรายวัน, ราคากุ้งขาวเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งขาวเบอร์เล็ก, ราคากุ้งขาวแวนนาไม, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแก้วเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งทรายแกะ, ราคากุ้งฝอยขาว,
bg product